Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1.1. Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

1.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť Puurex a.s., so sídlom Radlická 112/22, 15000 Praha, Česká republika, IČO: 06051260, DIČ: CZ06051260 formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb , alebo faxom). Môžete použiť nižšie uvedený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

1.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

2.1. Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete-li, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2. Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

2.3. Ak ste požiadal (a), aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informoval (a) o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb určeným v zmluve.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy):

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: Puurex a.s., Radlická 112/22, 15000 Praha, Česká republika
Email: obchod@hodnetuky.cz

Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*)
Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)
Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov
Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov
Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

Add to cart