1. Záruka na tovar, predávaný prostredníctvom e-shopu hodnetuky.cz, sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak nie je v záručnom liste uvedená lehota dlhšia, je záručná doba 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty.
 2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
 3. V závislosti od charakteru vady má kupujúci pri uplatnení reklamácie tieto práva:
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
  • Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, tie isté práva kupujúcemu patrí, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jeho riadnemu použitie.
  • Ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe a vyplniť sprievodný list.
 5. Predávajúci informuje o stave reklamácie kupujúceho.
 6. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
 7. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný zákazníkovi späť na jeho náklady. Náklady spojené s prepravou tovaru k zákazníkovi po vybavení oprávnenej reklamácie sú hradené predávajúcim.
 8. Ak v rámci záruky dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového výrobku. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamačného konania (táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po prijatí tovaru a končí dňom vybavenia reklamácie – nie teda termínom vyzdvihnutia tovaru zákazníkom).

Vzorový formulár pre uplatnenie reklamácie

(Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť len v prípade, že chcete reklamovať tovar v zákonnej dobe. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom).

Adresát (predávajúci):

Puurex a.s., Radlická 112/22, 15000 Praha, Česká republika
Identifikačné číslo: 06051260
Internetový obchod: www.dobretuky.sk
Email: obchod@hodnetuky.cz

Spotrebiteľ:

Moje meno a priezvisko:
Moja adresa:
Môj telefón a e-mail:

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácie)

Vážení,

dňa (*) som vo Vašom obchode (*) vytvoril objednávku (špecifikácia objednávky pozri nižšie). Mnou zakúpený produkt však vykazuje tieto vady (* tu vadu treba podrobne opísať). Požadujem vybaviť reklamáciu nasledujúcim spôsobom: (* tu je potrebné požadovaný spôsob vybavenia podrobne opísať; napríklad – „keďže ide o odstrániteľnú vadu, požadujem o opravu produktu a to najneskôr v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní). Zároveň Vás žiadam o vystavenie písomného potvrdenie o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som práve uplatnil, čo je obsahom reklamácie spolu s mojím nárokom na opravu / výmenu, a následne potvrdenie dáta a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania (v prípade, že sa jedná o opravu, nie výmenu).

 1. Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)
 2. Číslo objednávky:
 3. Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané spôsobom (*)
  a budú vrátené späť spôsobom (v prípade prevodu na účet prosím o zaslanie čísla účtu) (*)
 4. Meno a priezvisko spotrebiteľa:

 5. Adresa spotrebiteľa:

 6. Email:

 7. Telefón:

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

V (tu vyplňte miesto), Dňa (tu doplňte dátum)

                      (Podpis)

______________________________________

      Meno a priezvisko spotrebiteľa

Zoznam príloh:

 1. Faktúra za objednaný tovar č. (*)

Všeobecné poučenie k uplatneniu reklamácie

 1. Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.
 2. Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako tak aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.
 3. Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24-mesačné lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutie reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.
 4. Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom budeme informovať. Vyprší Ak zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Add to cart